Zielony Pies Rudy Kot

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ZIELONY PIES RUDY KOT

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.zielonypiesrudykot.pl prowadzony jest przez "Zielony Pies" Jolanta Taszakowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Owczej 17a, 91-504 Łódź, NIP 7261019516, Regon 524406989.

2. Sklep Internetowy jest narzędziem, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet oraz w tym celu świadczy Usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Sklep Internetowy skierowany jest do Konsumentów.

3. Sklep Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Sklepu Internetowego i działalności Sprzedawcy w sieci Internet przepisami prawa.

4.   Regulamin określa:

(a) zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu Internetowego w tym zasady zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień na Towary i zasady realizacji zamówień na Towary;

(b) prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta dotyczące czynności, o których mowa w punkcie a) powyżej;

(c) rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;

(d) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;

(e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;

(f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną;

(g) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący zakupionych Towarów;

(h) zasady zwrotu zakupionych Towarów.

 

§ 2

Definicje i dane kontaktowe

1. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą oznaczają:

(a) Sklep Internetowy - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://www.zielonypiesrudykot.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sieci Internet i wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;

(b) Sprzedawca - Jolantę Taszakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Zielony Pies" Jolanta Taszakowska;

(c) Klient - podmiot prawa, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcie umowy o Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem i który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

(d) Treści - całą zawartość merytoryczną Sklepu Internetowego, w tym w szczególności informacje o Towarach oraz Sprzedawcy;

(e) Konto Klienta - funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na udostępnieniu narzędzi informatycznych Sklepu Internetowego pozwalających na określenie informacji indywidualizujących Klienta i na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta; Konto Klienta tworzone jest dla Klienta w procedurze Rejestracji Klienta;

(f) Formularz zamówienia - funkcjonalność Sklepu Internetowego, zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia  umowy dotyczącej Towarów i służącą do składania przez Klienta zamówienia na Towary z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

(g) Rejestracja Klienta - procedurę stanowiącą funkcjonalność Sklepu Internetowego, służącą do tworzenia Konta Klienta, a tym samym zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Konta Klienta, w ramach której Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie Internetowym, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając stosowne oświadczenia. Rejestracja Klienta zostaje zakończona w chwili uruchomienia linku przesłanego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym;

(h) Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

(i) Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu Internetowego stanowiących asortyment przeznaczony dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, w tym zabawki, akcesoria, środki do pielęgnacji i produkty do spożycia;

(j) Regulamin - niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zamieszczony pod adresem domeny https://www.zielonypiesrudykot.pl/regulamin

(k) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

(l) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

(m) Usługa świadczona drogą elektroniczną lub Usługa drogą elektroniczną - usługę polegającą na udostępnianiu stosownych funkcjonalności Sklepu Internetowego, stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

(n) Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie Internetowym, w szczególności Przelewy24;

(o) Przelewy24 – system płatności należący do Spółki Akcyjnej PayPro z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON 301345068, kapitał zakładowy 4 500 000 PLN, kapitał wpłacony 4 500 000 PLN;

(p) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);

(q) Ustawa o prawa konsumenta - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);

(r) Kodeks Cywilny - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

2. Dane Sprzedawcy są następujące:

(a) firma: "Zielony Pies" Jolanta Taszakowska;
(b) siedziba i adres: ul. Owcza 17a, 91-504 Łódź;
(c) NIP: 7261019516;
(d) REGON: 524406989;
(e) tel. 506 444 846;
(f) e-mail: info@zielonypiesrudykot.pl;
(g) adresy stron internetowych: https://www.zielonypiesrudykot.pl

3. Firma ”Zielony Pies” Jolanta Taszakowska jest podmiotem zwolnionym z podatku od towarów i usług (VAT).

 

§ 3

Procedura zawarcia umowy w Sklepie Internetowym

1. Sklep Internetowy służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zawierane są pomiędzy Klientami a Sprzedawcą umowy o opisane w Regulaminie Usługi świadczone drogą elektroniczną.

3. Na procedurę zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w ust. 5 czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz opisane w ust. 7 czynności techniczne związane z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Procedura zawierania umów o Usługi świadczone drogą elektroniczną uregulowana jest w § 7 Regulaminu.

4. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystanie z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, konieczne jest:

(a) założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta, Konta Klienta poprzez Rejestrację Klienta;
(b) zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła

z tym zastrzeżeniem, iż możliwe jest też składanie zamówień przez Klientów niezarejestrowanych i niezalogowanych przy czym w takim wypadku nie jest dostępna część funkcji Sklepu Internetowego.

5. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:

(a) posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta Klienta (po zalogowaniu) lub bez korzystania z Konta Klienta (Klient niezalogowany);
(b) wybór zamawianego Towaru;
(c) wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
(d) wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);
(e) dokonanie zaakceptowania złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7, obowiązkiem płatności.

6. W razie gdyby Towar dostępny był w Sklepie Internetowym w różnych wariantach np. kolorystycznych Klient powinien dokonać w treści zamówienia wyboru określonego dostępnego wariantu. W przypadku braku wyboru wariantu przez Klienta, Towar zostanie wysłany losowo. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 6 Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia złożonego przez Klienta. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta do realizacji, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta, z zastrzeżeniem ust. 10.

8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by informacja o dostępności Towaru była jak najbardziej aktualna. Sklep zastrzega sobie jednak prawo do nieprzyjęcia zamówienia Klienta do realizacji  jak również do skorzystania z prawa, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu.

9. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

10. W razie wyboru płatności za zamówienie innej niż płatność gotówkowa przy odbiorze, złożone zamówienie jest automatycznie anulowane jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy w ciągu 7 dni od potwierdzenia zamówienia do realizacji.

11. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.

12. Informacje o Towarach, wraz z podaniem ceny, prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 Kodeksu Cywilnego. Informacje o Towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

13. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta, Formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji - przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).

14. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej.

15. W przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

16. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 4

           Płatności

1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się, z zastrzeżeniem ust 6,  poprzez:

(a) płatność gotówkową przy odbiorze;
(b) przelew tradycyjny;
(c) przelewy online obsługiwane przez Przelewy24, płatności kartami kredytowymi lub płatniczymi lub inne formy płatności oferowane przez Przelewy24, których odrębne regulaminy są dostępne na stronach przelewy24.pl

2. Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).

3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy), kosztów ubezpieczenia przesyłki (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.

4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Sprzedawca może wprowadzać promocje typu darmowa dostawa powyżej określonej wartości zamówienia, określone upusty cenowe lub wszelkie inne podobne promocje. Informacje w tym zakresie będą każdorazowo podawane w Sklepie Internetowym.

6. Niektóre formy zapłaty są niedostępne dla Klientów nie korzystających z Konta Klienta (niezalogowanych), co jest na bieżąco uwidaczniane w procedurze składania zamówienia. Niektóre formy płatności mogą być niedostępne również dla określonych zamówień np. powyżej określonej kwoty lub dla określonych Towarów, co jest na bieżąco uwidaczniane w procedurze składania zamówienia.

 

§ 5

           Dostawy

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane):

(a) poprzez odbiór osobisty;
(b) za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej;
(c) poprzez usługę paczkomaty InPost;
(d) poprzez usługę Paczka w Ruchu

2. Zamówienia na Towary są realizowane w zależności od kategorii dostępności:

(a) dostępny,
(b) niedostępny,
(c) na zamówienie.

3. Kategoria dostępności, o której mowa w ust. 2 pkt (a) oznacza, że zamówiony Towar przekazywany jest do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranego sposobu dostawy Towarów w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia (w przypadku płatności gotówkowej) lub wpływu należności na rachunek sprzedawcy (w przypadku pozostałych form płatności). Kategoria dostępności, o której mowa w ust. 2 pkt (b) oznacza, że realizacja zamówienia na dany Towar jest aktualnie niemożliwa i będzie możliwa dopiero po zmianie kategorii dostępności. Kategoria dostępności, o której mowa w ust. 2 pkt (c) oznacza, że szczegółowy termin realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z Klientem. Kategorie dostępności są na bieżąco podawane w Sklepie Internetowym odnośnie danego Towaru.

4. Sklep Internetowy oferuje wysyłkę wyłącznie na terytorium RP. Dostawa Transportem własnym jest możliwa na terenie Łodzi.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego lub u dostawców Sklepu Internetowego. W razie braku takiej dostępności ma zastosowanie procedura, o której mowa w ust. 6 i 7

6. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

7. W przypadku gdy Towar jest niedostępny, z powodu jego niedostępności u dostawcy Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta o zaistniałej sytuacji, a Klient ma prawo dokonania zmiany w zamówieniu, w szczególności wyboru innego Towaru. W przypadku, skorzystania przez Sklep z powyższego prawa, jeżeli Klient nie dokonał zmiany zamówienia a wcześniej dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.

8. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania lub innego uszkodzenia w transporcie należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, a następnie poinformować o tym Sprzedawcę.

 

§ 6

Obowiązki Klientów

1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zamówienia, formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym i Koncie Klienta, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w § 7 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 7

Usługa świadczona drogą elektroniczną

1  Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi  drogą elektroniczną. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży Towarów, a w szczególności polegają na:

(a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
(b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
(c) umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki;
(d) prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i ich wyszukaniu;
(e) umożliwieniu pozostałego  kontaktu ze Sprzedawcą.

3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca  świadczy, w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

(a) Konto Klienta i Formularz zamówienia;
(b) udostępnienie Treści, w tym formularza odstąpienia od umowy i formularza reklamacji;
(c) usługi kontaktowe, w tym newsletter i formularz kontaktowy.

4. Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta Klienta w ramach procedury Rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje poprzez skorzystanie przez Klienta z opcji usunięcia Konta Klienta.

7 W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:

(a) połączeniem z siecią Internet;
(b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność  przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

8. Do reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma odpowiednio art. § 9 ust. 3-5 Regulaminu.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

(a) dotyczącej Towarów;
(b) dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
(b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4. Konsument odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).

5. Wraz ze zwracanym Towarem należy odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Klient pokrywa koszty odesłania Towaru - Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych Towarów wysłanych za pobraniem.

 

§ 9

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.

2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.

3. Reklamacje prosimy składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. 

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji. Można posłużyć się formularzem reklamacji, lecz nie jest to obowiązkowe.

5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.

6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Dotyczy to również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamowanych Towarów za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy reklamowanego Towaru Sprzedawca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Bezpłatne dodatki reklamowe nie są objęte umową sprzedaży i nie podlegają wymianie ani reklamacji.

 

§ 10

Wymagania techniczne

1. Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.

2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem www.zielonypiesrudykot.pl/Regulamin przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie, a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient  ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

(a) mediacji, w tym mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
(b) sądownictwa polubownego, w tym, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
(c) do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
(d) do skorzystania  z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym, to jest usługi Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi, zmiany Regulaminu wiążą Klienta jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Konto Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.

6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Towarów, oraz dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:

  • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  • w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy - weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa  weszła w posiadanie ostatniej z  rzeczy;
  • w przypadku usług - zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o tym fakcie firmę "Zielony Pies" Jolanta Taszakowska,
siedziba i adres: ul. Owcza 17a, 91-504 Łódź,
NIP: 7261019516, REGON: 524406989,
Tel. 506 444 846,
e-mail: info@zielonypiesrudykot.pl,
adresy stron internetowych: https://www.zielonypiesrudykot.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, lecz nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji - z wyjątkiem płatności za pobraniem, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (zwrotu towaru)

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

"Zielony Pies" Jolanta Taszakowska
ul. Owcza 17a
91-504 Łódź

e-mail: info@zielonypiesrudykot.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy:

  • sprzedaży następujących rzeczy(*) 
  • świadczenie następującej usługi(*)

…………...……………………………………………………………………………………………

Data zamówienia(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………...

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………

Numer zamówienia ……………………..

Numer paragonu ………………………… 

Nazwa banku ………………………………..………………………

Numer rachunku bankowego .................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………..

Data ………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin Odstąpienie od umowy Formularz reklamacji

 

CAT
...

24h/365dni

Zamawiaj online
...

Przelewy24

Płatność online
...

506 444 846

Zadzwoń